OBJAŠNJENJE

*Legat - (lat. legatum - zaveštanje, ostavština) je deo ili celokupna ostavština data u nasleđe nekom licu ili instituciji, koji inae, po zakonu, ne bi imali pravo na to nasleđe. Kulturna dobra, u zavisnosti od fizičkih, umetničkih, kulturnih i istorijskih svojstava mogu biti pokretna i nepokretna.

**Pokretna kulturna dobra - Pod pokretnim legatima se podrazumevaju umetničko-istorijska dela, arhivska grada, filmska grada i stara i retka knjiga. Dakle, pojedinačni predmeti, grupa predmeta i/ili zbirka koja poseduje umetnicku, naučnu, kulturnu, istorijsku i neku drugu vrednost na lokalnom, nacionalnom ili univerzalnom nivou.Umetničko delo i istorijski predmet, tj. umetničko-istorijsko delo je predmet ili grupa predmeta koja imaju poseban značaj za upoznavanje istorijskog, kulturnog, naučnog i tehničkog razvitka, bez obzira na to kada i gde su nastali i da li se nalaze u ustanovama zaštite ili izvan njih, kao i dokumentacioni materijal uz te predmete. Arhivsku građu čine izvorni i reprodukovani pisani, crtani, kompjuterizovani, štampani, fotografisani, filmovani ili na drugi način zabeleženi dokumentarni materijali od posebnog značaja za nauku ili kulturu, bez obzira na to kad i gde je nastao i da li se nalazi u ustanovama zaštite ili van njih.

***Nepokretna kulturna dobra -Pod nepokretnim legatima se podrazumevaju spomenici kulture, prostorno kulturno-istorijske celine, arheološka nalazišta i znamenita mesta koja su od posebnog umetničkog, kulturnog, naučnog ili istorijskog značaja na lokalnom, nacionalnom ili univezalnom nivou.

O NAMA

Kuca Legata Kuću legata, instituciju od značaja za grad Beograd, osnovala je 2004. godine Skupština grada Beograda. Sedište ustanove je Knez Mihailova ulica broj 46.

Nastala kao plod višedecenijske inicijative umetnika, intelektualca, stručnjaka i darodavaca, Kuća legata ima za cilj rešavanje složene problematike legata* i poklona učinjenih Beogradu od 1955. godine do danas.

Kuća legata će preuzeti stalnu brigu o legatima radeći kako na pravnoj regulativi u oblasti legatorstva uz poštovanje volje legatora, tako i na poboljšanju uslova staranja, čuvanja i zaštite legata, njihovom otvaranju za javnost, njihovoj popularizaciji, i na prezentaciji predmeta iz legata u skladu sa savremenim muzeološkim standardima.

Kao ustanova, Kuća legata posvećena je stimulisanju i restauraciji institucije darodavstva. Još jedan bitan cilj njenog osnivanja je prijem novih legata i poklona.

Posebna briga će se posvetiti budućim legatima koji će se poklanjati gradu Beogradu, na osnovu novih kriterijuma i posebnog Pravilnika o njihovom prijemu, kao i prijemu pojedinačnih poklona i manjih zbirki.

Time bi se vredna zaostavština značajnih licnosti dodatno zaštitila i, na širem polju, podsticalo darodavstvo, koje je u Beogradu, zbog dugogodišnje nerešene situacije na ovom polju, praktično zamrlo.

Kuća legata će sistematski voditi brigu o svim pokretnim** i nepokretnim*** legatima poklonjenim Skupštini grada Beograda.

To podrazumeva njihovu rekonstrukciju, adaptaciju, tehničko i muzeološko opremanje, zaštitu umetničkih predmeta, kao i donošenje odluke o mogućoj novoj ili dopunskoj nameni legata, a sve u saradnji sa ustanovama kojima su legati do formiranja Kuće legata bili povereni na čuvanje i staranje.

Na osnovu koncepcije rada Kuće legata, njen prevashodni interes je sakupljanje umetničkih artefakata vezanih za XX i XXI vek, umetnika, kolekcionara ili ličnosti koje su svojim delovanjem ostavile znameniti trag u kulturnom, naučnom i javnom životu, kao i anonimnih darodavaca vrednih kolekcija.

BUDUĆNOST

Autor idejnog projekta adaptacije, rekonstrukcije, konzervacije i sanacije gradske kuće u Knez Mihajlovoj ulici broj 46 je Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Projekat, koji su uradile arhitekte Aleksandra Šević (eksterijer) i Bojana Ðurović (enterijer), je izlagan na Majskom salonu 2005. godine.

Po završetku građevinskih radova, Kuća legata će imati veliki izložbeni i galerijski prostor (ukupna površina objekta je 1300m2) za prezentaciju eksponata na stalnoj izložbi umetničkih dela iz beogradskih legata.

Stalna izložba biće sačinjena od već postojećih predmeta iz legata, a kako je Galerija okrenuta novim legatorima i novi predmeti æe biti ukljuèeni u stalnu postavku.

U sastav Kuće legata, osim galerijskog prostora, spadaju i biblioteka sa čitaonicom, sala za predavačku, tribinsku, muzičku i scensku delatnost, filmske, video i DVD projekcije, dokumentacioni centar koji će sakupljati i čuvati sve relevantne činjenice o legatima u Beogradu, Srbiji i svetu, kao i depo za čuvanje umetničkih eksponata.

Za realizaciju stalne postavke biće angažovan tim stručnjaka iz različitih oblasti.

PRAVNA AKTA KUĆE LEGATA

Rešenjem Skupštine grada Beograda broj 6-392/04-XII-01, donetog 21. jula 2004. godine, osnovana je Kuća legata.
Osnivački akt Kuće legata pdf

Skupština grada Beograda na sednici održanoj 28.9.2022. godine dala je saglasnost na Statut Kuće legata koji je usvojio Upravni odbor Kuće legata na sednici održanoj 11.8.2022. godine
Statut Kuće legata pdf

Obrazac 1 – Bilans stanja na dan 31.12.2022. godine
Preuzmite pdf

Obrazac 5 – Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine
Preuzmite pdf


Javne nabavke:
2013 | 2014 - Poziv za podnošenje ponude - Konkursna dokumentacija |
2015 - Poziv za podnošenje ponude - Konkursna dokumentacija
2016 - Javna nabavka usluga: Fizičko obezbeđenje u objektima Kuće legata za period od godinu dana
Poziv za podnošenje ponude / Konkursna dokumentacija
2016 - Javna nabavka usluga: Održavanje higijene u objektima Kuće legata
Poziv za podnošenje ponude / Konkursna dokumentacija / Pitanja za komisiju za JN br. U-1.2.2/16
Pitanja za komisiju za JN br. U-1.2.2/16 br2
2017 - Javna nabavka usluga: Fizičko obezbeđenje u objektima Kuće legata za period od godinu dana
Poziv za podnošenje ponude / Konkursna dokumentacija / Odluka o dodeli ugovora

2017 - Javna nabavka usluga: Održavanje higijene u objektima Kuće legata
Poziv za podnošenje ponude / Konkursna dokumentacija / Pitanja za komisiju za JN br. U-1.2.2/17 / Odluka o dodeli ugovora

2018 - Javna nabavka usluga: Fizičko obezbeđenje u objektima Kuće legata za period od godinu dana
Poziv za podnošenje ponude / Konkursna dokumentacija / Odluka o dodeli ugovora

2018 - Javna nabavka usluga: Održavanje higijene u objektima Kuće legata
Poziv za podnošenje ponude / Konkursna dokumentacija / Pitanja za komisiju za JN br. U-1.2.2/18 / Odluka o obustavi postupka

2019 - Javna nabavka male vrednosti u skladu sa članom 39. stav.1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015).
Javna nabavka male vrednosti broj 01/2019 - Radovi na adaptaciji Paviljona Republike Srbije u Veneciji
Poziv za podnošenje ponude / Konkursna dokumentacija / Odluka o dodeli ugovora / Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava / Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2019 - Javna nabavka male vrednosti broj 02/2019 / Usluge rezervacije i plaćanja hotelskog smeštaja
Poziv za podnošenje ponude / Konkursna dokumentacija / Odluka o dodeli ugovora / Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2019 - Javna nabavka male vrednosti broj 03/2019 / Usluge rezervacije i kupovine avio karata
Poziv za podnošenje ponude / Konkursna dokumentacija / Odluka o dodeli ugovora / Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2019 - Javna nabavka male vrednosti broj 04/2019 / Usluge štampanja
Poziv za podnošenje ponude / Konkursna dokumentacija / Odluka o dodeli ugovora / Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2019 - Javna nabavka usluga broj 05/2019 / Fizičko obezbeđenje u objektima Kuće legata za period od godinu dana
Poziv za podnošenje ponude / Konkursna dokumentacija / Odgovor na postavljena pitanja / Ispravka odgovora na postavljena pitanja / Izmena konkursne dokumentacije / Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
/ Odluka o dodeli ugovora

2020 - Javna nabavka usluga broj 01/20 / Fizičko obezbeđenje u objektima Kuće legata za period od godinu dana
Poziv za podnošenje ponude / Konkursna dokumentacija / Odluka o obustavi otvorenog postupka javne nabavke / Obaveštenje o obustavi javne nabavke

 

2020 - Javna nabavka usluga broj 01/20 / Fizičko obezbeđenje u objektima Kuće legata za period od godinu dana
Poziv za podnošenje ponude / Konkursna dokumentacija / Odluka o dodeli ugovora /
Obaveštenje o zaključenim Ugovorima o fizličkom obezbeđenju u objektima Kuće legata za period od godinu dana

1. Izložbeni prostor Kuće legata

2. Legat Petra Lubarde

3. Legat Veljka Petrovića

4. Legat Rista Stijovića

3. Galerija Petra Dobrovića 

 

Obaveštenje o zaključenim Ugovorima o pružanju usluge održavanja higijene u sledećim objektima (za 2017. godinu):

1. Izložbeni prostor Kuće legata

2. Legat Petra Lubarde

3. Legat Veljka Petrovića

4. Legat Rista Stijovića

3. Galerija Petra Dobrovića

Obaveštenje o zaključenim Ugovorima o pružanju usluge održavanja higijene u sledećim objektima (za 2018. godinu):

1. Izložbeni prostor Kuće legata

2. Legat Petra Lubarde

3. Legat Veljka Petrovića

4. Legat Rista Stijovića

3. Galerija Petra Dobrovića

 

 

Obaveštenje o zaključenim Ugovorima o pružanju usluge održavanja higijene u sledećim objektima (za 2019. godinu):

1. Izložbeni prostor Kuće legata

2. Legat Petra Lubarde

3. Legat Veljka Petrovića

4. Legat Rista Stijovića

3. Galerija Petra Dobrovića

......

Javna nabavka za radove u Galeriji Petra Dobrovića

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ,ZA JAVNU NABAVKU RADOVA:RADOVI NA ZAMENI PROZORA U GALERIJI PETRA DOBROVIĆA 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - ZAMENA PROZORA

POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA - ZAMENA PROZORA
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE- ZAMENA PROZORA

..

KONKURSNA DOKUMENTACIJA, ZA JAVNU NABAVKU DOBARA:NABAVKA I UGRADNJA RASVETE U GALERIJI PETRA DOBROVIĆA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - RASVETA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA - RASVETA
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE- RASVETA


...

Ugovor o javnoj nabavci broj 02 / 2020 - Usluge konzervacije i restauracije slika - Nedeljko Gvozdenović

Ugovor o javnoj nabavci broj 02 / 2020 - Usluge konzervacije i restauracije slika - Petar Dobrović

.........

Obaveštenje o dodeli Ugovora za usluge fizičkog obezbeđenje u objektima Kuće legata, 1 / 21

.........

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2021

Plan javnih nabavki za 2021

.........

2022
Obaveštenje o dodeli Ugovora za usluge fizičkog obezbeđenje u objektima Kuće legata

 

.........

2023

Odluka o obustavi postupka nabavke

 

 

 

Nabavka usluga fizičkog obezbeđenja u objektima Kuće legata